Konkurs "Twój dzień w pandemii"

Konkurs - Twój dzień w pandemii

§ 1
Przedmiot konkursu

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, Wydział Wzornictwa zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt komunikatu graficznego: "Twój dzień w pandemii".

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział maturzysta, do 26 roku życia.
2. Konkurs jest skierowany do maturzystów, chcących rozwijać swoje umiejętności artystyczne, projektowe na uczelni Wyższej.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
4. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić do trzech własnych, autorskich projektów komunikatu graficznego.

§ 3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt komunikatu graficznego: "Twój dzień w pandemii". Technika realizacji dowolna np: może być szkic odręczny lub wykonany w komputerze.
2. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: konkurswssip@gmail.com w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs: "Twój dzień w pandemii"
3. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 23 września 2021 roku włącznie.
4. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG o rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie większej niż 2MB.
5. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.
6. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Po podjęciu ostatecznej decyzji Komisja Konkursowa poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego projektu.
7. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
8. Jeśli nagrodzona osoba zrezygnuję z niej, organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody głównej innemu projektowi.

§ 4
Kryteria oceny

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą pedagodzy WSSiP w Łodzi z Wydziału Wzornictwa. Komisja, biorąc pod uwagę jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
3. Komisja ma prawo nie przyznać żadnej nagrody.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne, nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5
Harmonogram i warunki ogólne

1. Ogłoszenie konkursu, 22 kwietnia 2021 r.
2. Przyjmowanie prac konkursowych do 23 września 2021 roku
3. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.).
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

§ 6
Nagroda

1. Głowna nagroda to "Bonus Kanclerza WSSiP", sfinansowanie przez Kanlerza WSSiP pierwszego semestru studiów stacjonarnych na Wydziale Wzornictwa w WSSiP w Łodzi.

§ 7
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

1. Zwycięski projekt komunikatu graficznego stanie się własnością WSSiP w Łodzi. Organizatora na wyłączność majątkową praw autorskich do projektu oraz możliwość wykorzystania go dla własnych potrzeb.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania do promocji WSSiP m. in. w mediach społecznościowych.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej WSSiP w Łodzi, facebooku oraz na wystawie pokonkursowej w siedzibie WSSiP.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: https://www.wssip.edu.pl/