Kontakt

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020 pt.: „Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi dostępna dla niepełnosprawnych studentów”

III Oś Priorytetowa: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych; IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego programu działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia dla studentów niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi w okresie I 2022 – XII 2023.

Grupą docelową jest kadra uczelni, dydaktyczna, administracyjna i zarządzająca - 43 osób, w tym 17 kobiet i 26 mężczyzn.
Cel będzie realizowany poprzez: wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni, wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego, wprowadzenie do strategii uczelni polityki zarządzania niepełnosprawnością oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Zadania:

 • Zadanie 1: Realizacja wsparcia w OBSZARZE STRUKTURA ORGANIZACYJNA i ARCHITEKTURA.
 • Zadanie 2: Realizacja wsparcia w OBSZARZE TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE.
 • Zadanie 3: Realizacja wsparcia w OBSZARZE SZKOLENIA PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Główne rezultaty:

 • liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1;
 • liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności – 1.

Dofinansowanie projektu z UE: 884 140,45 zł
Projekt realizowany w terminie: 01.01 2022 – 31.12.2023
Biuro Projektu: Łódź ul. Targowa 65

Kontakt:

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. dostępności otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

 • Pełnomocnik Rektora ds. Dostępności – Magdalena Fabińska
 • 1Konsultant edukacyjny - Lloyd Woodley
 • Godziny konsultacji: 9:00 - 17:00
 • Konsultacje odbywają się w formie kontaktu osobistego i online przy wykorzystaniu formy mailowej, telefonicznej oraz spotkań organizowanych w aplikacji Teams.
 • Mail: projekty.wssip@gmail.com
 • Telefon: 42 678 14 66
 • Spotkania przy wykorzystaniu aplikacji Teams umawiane są indywidualnie
 • telefonicznie lub mailowo.

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na szkolenia. Szkolenia obejmują swym zakresem następujące moduły:

 • MODUŁ 1: definicja niepełnosprawności, bariery dotykające osoby z niepełnosprawnościami, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych,
 • MODUŁ 2: podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi,
 • MODUŁ 3: obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo zasady kontaktu i pomocy,
 • MODUŁ 4: obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących zasady pomocy, komunikacja.

Pliki do pobrania

 • Poradnik dotyczący procesu rekrutacji ( PL | UA )
 • Poradnik dotyczący procesu kształcenia ( PL | UA )
 • Zarządzenia Rektora w zakresie polityki dostępności uczelni, równości szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań ( PL | UA )
 • Strategia promocji ( PL | UA )
 • Wniosek o proces kształcenia ( PL | UA )