Projekt

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020 pt.: „Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi dostępna dla niepełnosprawnych studentów”

III Oś Priorytetowa: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych; IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego programu działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia dla studentów niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi w okresie I 2022 – X 2023.

Grupą docelową jest kadra uczelni, dydaktyczna, administracyjna i zarządzająca - 43 osób, w tym 17 kobiet i 26 mężczyzn.

Cel będzie realizowany poprzez: wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni, wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego, wprowadzenie do strategii uczelni polityki zarządzania niepełnosprawnością oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Zadania:

Zadanie 1: Realizacja wsparcia w OBSZARZE STRUKTURA ORGANIZACYJNA i ARCHITEKTURA.
Zadanie 2: Realizacja wsparcia w OBSZARZE TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE.
Zadanie 3: Realizacja wsparcia w OBSZARZE SZKOLENIA PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Główne rezultaty:
-liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1;
-liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności – 1.

Dofinansowanie projektu z UE: 884 140,45 zł
Projekt realizowany w terminie: 01.01 2022 – 31.10.2023
Biuro Projektu: Łódź ul. Targowa 65

Kontakt:
Biuro Pełnomocnika Rektora ds. dostępności otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

Szkolenia

Tura I

Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na pierwszą turę szkoleń, która odbędzie się w lipcu 2022 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką znajduje się tutaj.

Tura II

Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na drugą turę szkoleń, która odbędzie się w październiku 2022 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką znajduje się tutaj.

Tura III

Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na trzecią turę szkoleń. Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką znajduje się tutaj.

Tura IV

Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających Uczelni na czwartą turę szkoleń. Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką znajduje się tutaj.

Szkolenia obejmują swym zakresem następujące moduły:

  • MODUŁ 1: definicja niepełnosprawności, bariery dotykające osoby z niepełnosprawnościami, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych,
  • MODUŁ 2: podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi,
  • MODUŁ 3: obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo zasady kontaktu i pomocy,
  • MODUŁ 4: obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących zasady pomocy, komunikacja.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia dostępna.