ARCHITEKTURA


Krzysztof Brandenburg - Projekt budunku Centrum Dialogu 4 Kultur

Wielotorowy charakter twórczości architektonicznej, od urbanistyki poprzez architekturę obiektów budowlanych, wnętrza, projektowanie wystaw i targów oraz projektowanie mebli i wyposażenia przestrzeni architektonicznej, stanowi o istocie architektury jaką jest organizacja i kształtowanie przestrzeni społecznie użytecznej. Jej strukturalna spójna całość pomiędzy wnętrzem, a jego postacią zewnętrzną – niczym negatyw i pozytyw – określają jej wartość jako dzieła złożonego, postrzeganego w kontekstach rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego.

WSSiP dostrzegając te zależności pierwsza w Polsce uformowała proces dydaktyczny, który wielotorowy charakter twórczości architektonicznej traktuje równorzędnie w przygotowaniu studentów do zawodu architekta. Obszerna wiedza z zakresu humanistyki, techniki i kultury przełożona na organizację i kształtowanie przestrzeni daje gwarancję rzetelnego wykształcenia interdyscyplinarnego, jak również specjalistycznego, realizowanego w poszczególnych katedrach i pracowniach. Techniki komputerowe i multimedialne zastosowane w realizacji ćwiczeń projektowych dają wykształcenie wychodzące naprzeciw obecnym standardom projektowania profesjonalnego. Czołowe miejsca w prestiżowych konkursach i osiągnięcia zawodowe studentów i absolwentów potwierdzają skuteczność przyjętego programu dydaktycznego.

Katedra Architektury

I stopnia inżynierskie - 4-letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

  • Projektowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
  • Projektowanie budynków usługowych
  • Projektowanie budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia
  • Urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego
  • Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych

Studia na kierunku architektura kształcą w zakresie projektowania architektonicznego obiektów budowlanych i projektowania urbanistycznego. Program obejmuje wiedzę projektową, techniczną, przepisy prawa budowlanego, zagadnienia ekonomiki oraz organizacji i przebiegu procesu projektowego i inwestycyjnego rozszerzone o architektoniczne programy komputerowe i wiedzę kulturotwórczą.

Absolwent uzyskuje dyplom I stopnia z tytułem zawodowym inżynier architekt, uprawniającym do pracy w biurach projektujących architektoniczne obiekty budowlane oraz projekty urbanistyczne, a po odbyciu tam praktyki zawodowej może ubiegać się o uprawnienia, regulowane odrębnymi przepisami.

Wypełnij formularz rekrutacyjny