Biblioteka

Kontakt

Biblioteka WSSiP
90-324 Łódź, ul. Targowa 65

Katalog Online

Regulamin biblioteki
Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi

§ 1
Prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych mają:
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy administracji,
b) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
c) studenci studiów podyplomowych.

§ 2
Podstawę do uzyskania konta czytelniczego stanowi przedłożenie odpowiednich dokumentów: dowodu osobistego przez pracowników uczelni; legitymacji przez studentów, oraz zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 3
Zamówienia na materiały biblioteczne składa się na rewersach.

§ 4
Użytkownik może posiadać na swoim koncie:
a) student do 5 woluminów,
b) pracownik do 10 woluminów.

§ 5
Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca w przypadku studentów, na okres 3 miesięcy w przypadku pracowników. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu naliczana jest kara pieniężna za 1 wolumin w wysokości 1 zł za 1 dzień.

§ 6
Likwidacja konta czytelniczego, po uregulowaniu wszelkich zaległości wobec biblioteki następuje:
a) dla pracowników, studentów z chwilą ostemplowania karty obiegowej;
b) na skutek decyzji rektora w przypadku naruszenia regulaminu bibliotecznego.

§ 7
Każdy użytkownik biblioteki odchodzący z uczelni, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki w celu uzyskania podpisu na karcie obiegowej.

§ 8
Użytkownik w chwili ostemplowania karty obiegowej traci prawo do wypożyczania materiałów z biblioteki.

§ 9
Przy niedotrzymaniu terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika, stosuje się następujące rygory:
a) upomnienie przesłane pocztą lub drogą elektroniczną,
b) powtórne upomnienie przesłane pocztą lub drogą elektroniczną,
c) czasowe zawieszenie w prawach korzystania z wypożyczalni.

§ 10
W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego dzieła, użytkownik jest zobowiązany odkupić dla potrzeb biblioteki identyczne dzieło; a gdy są to podręczniki, najnowsze ich wydanie. Jeśli nabycie identycznego dzieła nie jest możliwe ze względu na wyczerpanie nakładu, użytkownik zobowiązany jest zakupić dla biblioteki wskazane przez nią wydawnictwa.

§ 11
Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać na miejscu w czytelni Biblioteki.