ARCHITEKTURA WNĘTRZ


Anna Zakrzewska - Rewitalizacja

Wielotorowy charakter twórczości architektonicznej, od urbanistyki poprzez architekturę obiektów budowlanych, wnętrza, projektowanie wystaw i targów oraz projektowanie mebli i wyposażenia przestrzeni architektonicznej, stanowi o istocie architektury jaką jest organizacja i kształtowanie przestrzeni społecznie użytecznej. Jej strukturalna spójna całość pomiędzy wnętrzem, a jego postacią zewnętrzną – niczym negatyw i pozytyw – określają jej wartość jako dzieła złożonego, postrzeganego w kontekstach rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego.

WSSiP dostrzegając te zależności pierwsza w Polsce uformowała proces dydaktyczny, który wielotorowy charakter twórczości architektonicznej traktuje równorzędnie w przygotowaniu studentów do zawodu architekta. Obszerna wiedza z zakresu humanistyki, techniki i kultury przełożona na organizację i kształtowanie przestrzeni daje gwarancję rzetelnego wykształcenia interdyscyplinarnego, jak również specjalistycznego, realizowanego w poszczególnych katedrach i pracowniach. Techniki komputerowe i multimedialne zastosowane w realizacji ćwiczeń projektowych dają wykształcenie wychodzące naprzeciw obecnym standardom projektowania profesjonalnego. Czołowe miejsca w prestiżowych konkursach i osiągnięcia zawodowe studentów i absolwentów potwierdzają skuteczność przyjętego programu dydaktycznego.

Katedra Architektury Wnętrz

I stopnia - 3-letnie
II stopnia - 2-letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

  • Projektowanie wnętrz domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
  • Projektowanie wnętrz usługowych
  • Projektowanie wnętrz obiektów publicznych
  • Projektowanie rewitalizacji wnętrz zabytkowych
  • Projektowanie Wystaw, Targów i Scenografii
  • Projektowanie mebli

Absolwent uzyskuje dyplom licencjata lub magistra sztuki w zakresie architektury wnętrz.

Na obydwu kierunkach studiów występują również bloki przedmiotów humanistycznych, technicznych i uzupełniających, jak m.in. historia sztuki i architektury, anatomia i biomechanika, ergonomia, materiałoznawstwo, budownictwo i konstrukcje budowlane, zagadnienia ekonomii i inwestycji, lektorat językowy i WF.