Studia Podyplomowe

REWITALIZACJA PRZESTRZENI ZURBANIZOWANYCH

ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

Obserwacje otoczenia, w którym często się znajdujemy, prowadzą do odkrywania obiektywnego jego istnienia. Niejednokrotnie omijamy tereny, ze względu na wieloletnie zaniedbania historyczne brak zainteresowania społecznego, występujące w tych obszarach patologie. Do tego rodzaju terenów należą obszary postindustrialne, zdegradowane substancje mieszkaniowe pozornie nie zachęcające do wizyty w tych miejscach. Dopiero nadanie tym miejscom nowego ducha, estetyki, nowych funkcji użytkowych odwraca tę atmosferę. Liczne przestrzenie miejskie i pozamiejskie poddawane są w miarę możliwości ekonomicznej w ramach różnego rodzaju działań programowych również przy pomocy wsparcia gospodarczego rewitalizacji. Liczne przestrzenie objęte takim programem nierzadko wyróżniają się bogatą dziejowo ciekawą historią, tworząc w przeszłości ważne miejsca, niepowtarzalny klimat. Zainteresowanie tymi cechami współcześnie powoduje ponowne pobudzenie wyobraźni zachęcając do przemian. Współcześnie główny cel rewitalizacji stanowi ożywienie tych zniszczonych terenów i budynków. Takie postępowanie wpływa na zwiększenie potencjału użytkowego i kulturowego. Według konsekwentnych zasad rewitalizacji odnawiane są obszary miejskie albo peryferyjne, dzielnice mieszkaniowe nadając nowe „życie” budynkom i terenom historycznie bardziej aktywnym niż ich dzisiejszy wizerunek np. obszarom poprzemysłowym wprowadzając w te miejsca nowe funkcje użytkowe. W Polsce rewitalizacja to działania prowadzone na wielu płaszczyznach. Nie ogranicza się wyłącznie do renowacji albo modernizacji istniejącej zabudowy oraz jej otoczenia a wyzwala możliwości zmiany systemu myślowego dążącego do ożywienia zdegradowanych, zapomnianych albo zniszczonych obszarów. Wpływa to na zwiększenie stopnia przemian społecznych, zmniejszenie aż po likwidację w tych terenach zjawisk patologicznych, skutków bezrobocia, zwiększa poziom aktywności przedsiębiorczości.

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych "REWITALIZACJA PRZESTRZENI ZURBANIZOWANYCH” jest poznanie wiedzy i umiejętności w zakresie transformacji architektury i urbanistyki przestrzeni zabudowanej, w tym także obszarów zabytkowych z zakresu technologii budowlanych, ochrony konserwatorskiej, rewaloryzacji oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu przemian technologicznych budownictwa ogólnego, historii architektury i urbanistyki, metod i technologii konserwacji elementów architektonicznych i konstrukcyjnych obiektu; pozna podstawowe pojęcia teorii konserwacji, budownictwa kubaturowego oraz remontów budynków i budowli. Uczestnik nabędzie umiejętności z przeprowadzenia waloryzacji struktur zabytkowych przestrzeni zabudowanej oraz dostosowanie metod naprawczych do współczesnych technik budowlanych z uwzględnieniem sposobów realizacji przebudowy i naprawy obiektów wraz z zaproponowaniem koncepcji rewaloryzacji i rewitalizacji przestrzeni opuszczonej, zapomnianej i zdegradowanej jednak wartościowej pod względem kulturowym. Uczestnik zdobędzie kompetencje do prowadzenia własnych propozycji naprawczych, modernizacji do nowych funkcji użytkowych a także poprawy stanu technicznego obiektu wraz z jego otaczająca przestrzenią w szczególności w obszarach ochrony konserwatorskiej i zespołach budownictwa zabytkowego.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wieloletnich praktyków z uprawnieniami budowlanymi i bogatymi realizacjami konserwatorskimi.
Absolwent studiów posiadając wykształcenie kierunkowe w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz inżynieria budowlana może ubiegać się o uzyskanie kwalifikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w budownictwie zabytkowym ( uprawnień konserwatorskich w budownictwie).

KANDYDACI

Osoby z wykształceniem wyższym i min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym posiadające wiedzę ogólną w zakresie:

 • architektury, w tym architektura wnętrz,
 • urbanistyki,
 • budownictwa lądowego,
 • administracji różnych szczebli.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Podstawy budownictwa i technologii realizacji obiektów budowlanych,
 • Oceny stanu technicznego oraz sposoby napraw uszkodzeń elementów budowlanych,
 • Adaptacja i modernizacja obiektów i zespołów zabytkowych oraz wnętrz zabytkowych,
 • Podstawy teorii konserwacji zabytków,
 • Metody rewitalizacji obiektów zabytkowych z zastosowanie współczesnych technik naprawczych,
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego w planach zagospodarowania przestrzennego,
 • Podstawy historii architektury i urbanistyki,
 • Podstawy konstrukcji budowlanych. Wybrane elementy materiałoznawstwa budowlanego,
 • Zagadnienia prawne i wymagania administracyjne w rewitalizacji budowlanej
 • Opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, urbanistycznej i konstrukcyjno-budowlanej w rewitalizacji,
 • Podstawy wyceny robót remontowych i modernizacyjnych w budownictwie,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praca dyplomowa.

Czas trwania: 1,5 roku - 3 semestry (12 zjazdów)

Kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Tryb studiów: studia niestacjonarne

Opłaty - czesne za semestr: 2 850 zł brutto (4 raty x 712,50 zł)

Ilość zjazdów w semestrze: 4 (cztery) dwudniowe w systemie niestacjonarnym

Łączna ilość godzin: 240 godzin

Tryb przyjęć: Rozmowa kwalifikacyjna

Ilość miejsc ograniczona (20 osób)

Rozpoczęcie: Październik 2024 r

Dziekanat WSSIP, ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
e-mail: dziekanat@wssip.edu.pl
tel. 570 010 654