Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi

I. Przepisy ogólne

§1

1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, zwanej dalej WSSiP w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta.

2. Przepisy regulaminu stosuje się do studentów będących:

1) obywatelami polskimi,

2) cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

3) cudzoziemcami posiadającymi status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej,

4) cudzoziemcami korzystającymi z ochrony czasowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

5) pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, o ile zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

7) cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),

8) cudzoziemcami, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9) obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami ich rodzin, posiadającymi prawo stałego pobytu.

3. Cudzoziemcom, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi nie przysługują.

4. Pozostałym studentom cudzoziemcom, niewymienionym w ust. 2 i 3, prawo do świadczeń pomocy materialnej przysługuje na zasadach określonych w umowie międzynarodowej, umowie zawartej z podmiotem zagranicznym przez uczelnię, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo decyzji rektora uczelni, jeśli studiują w WSSiP na podstawie takiej umowy albo decyzji.

5. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów prawa do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, ani do świadczeń na podstawie umowy lub decyzji, o których mowa w ust. 4 nie przysługują.

6. Posiadaczom ważnej Karty Polaka przysługują świadczenia pomocy materialnej na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 4.

7. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 9 oraz w ust. 5, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

8. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów będących:

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

§2

1. Świadczeniami pomocy materialnej, zwanymi dalej świadczeniami, są:

1) stypendia socjalne,

2) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,

3) zapomogi,

4) stypendia rektora dla najlepszych studentów,

5) stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.

2. Świadczenia te mogą być przyznawane równocześnie, także obok stypendiów pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz przez pracodawców.

§3

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku, na podstawie złożonego oświadczenia.

2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, świadczenia pomocy materialnej nie przysługują, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

§4

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1-3 regulaminu przyznaje Prorektor ds. studenckich, a świadczenie, o którym mowa w § 2 pkt 4 - Rektor.

2. Od decyzji Prorektora ds. studenckich przysługuje odwołanie do Rektora składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

3. W przypadku negatywnej decyzji Rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Na pisemny wniosek Zarządu Samorządu Studenckiego WSSiP Prorektor ds. studenckich lub Rektor uprawnienia, o których mowa w ust. 1-3 przekazuje odpowiednio: Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

5. Zarząd Samorządu Studenckiego WSSiP zgłasza wniosek, o którym mowa w ust. 4, do dnia 20 października każdego roku.

6. Prorektor ds. studenckich lub Rektor powołuje komisje stypendialne, w składzie co najmniej 3 osób każda, spośród studentów delegowanych przez Zarząd Samorządu Studenckiego i pracowników WSSiP, przy czym studenci stanowią większość składu obu komisji.

7. W skład Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

przewodniczący,

sekretarz oraz

członek/członkowie.

8. Kadencja komisji stypendialnych trwa do końca roku akademickiego, w którym zostały powołane.

9. Prodziekan ds. studenckich lub Rektor może, w uzasadnionych ważnymi względami przypadkach, odwołać przed upływem kadencji członka komisji stypendialnej i powołać w jego miejsce inną osobę.

§5

1. Podziału funduszu pomocy materialnej na poszczególne świadczenia dokonuje Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego WSSiP, z zastrzeżeniem, że środki przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na świadczenia, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

2. Rektor, w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego, ustala wysokość:

1) dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do stypendium socjalnego,

2) stawek stypendium socjalnego, w zależności od dochodu,

3) kwoty podwyższenia stypendium socjalnego,

4) stawek stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności,

5) stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów, w zależności od osiągniętych wyników,

6) maksymalnej wysokości zapomogi.

3. Łączna miesięczna wysokość świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4 nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

4. W przypadku deficytu funduszu pomocy materialnej z przyczyn niezależnych od WSSiP, wysokość stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów może ulec zmianie w trakcie roku akademickiego, a wypłata świadczeń może być opóźniona.

§6

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1. pkt 1-4, przyznawane są na wniosek studenta składany wraz z kompletem dokumentów w dziekanacie, w terminie do 30 października danego roku akademickiego.

2. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej zawierają załączniki nr 4a – 4e, a wzory oświadczeń - załączniki nr 1 – 1h.

3. Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta ubiegającego się o stypendium socjalne określa załącznik nr 2.

4. Warunki i tryb przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia reguluje ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydane na jej podstawie.

§7

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 regulaminu przyznawane są w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy, a zapomoga nie więcej, niż dwa razy w roku.

§8

1. Decyzja o przyznaniu świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 regulaminu wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student:

1) został skreślony z listy studentów,

2) został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

3) ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie,

4) zrezygnował z otrzymywania świadczeń,

5) uzyskał świadczenia na innym kierunku studiów.

2. Prawo do otrzymywania stypendium ustaje w miesiącu, w którym student rozpoczął urlop.

3. Prawo do otrzymywania świadczeń ustaje najpóźniej w miesiącu, w którym odbył się egzamin dyplomowy.

§9

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 są wypłacane co miesiąc, przy czym za okres październik – grudzień nie później niż do 15 grudnia.

2. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu.

§10

1. W przypadku podania nieprawdziwych lub zatajenia prawdziwych danych albo złożenia nieprawdziwego oświadczenia, od których zależy prawo do świadczeń, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.

2. Wypłata świadczeń przyznanych na podstawie takich danych lub oświadczenia zostaje wstrzymana, a świadczenia już pobrane przez studenta podlegają zwrotowi i są przekazywane na fundusz pomocy materialnej.

II. Stypendium socjalne

§11

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do WSSiP uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał mu studiowanie, jak również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

§12

1. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym student ubiega się o stypendium, skorygowanego o dochód utracony lub uzyskany do chwili złożenia wniosku w roku ubiegania się o stypendium.

2. Zasady ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, od którego zależy przyznanie stypendium socjalnego określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§13

1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem zaświadczeń i oświadczeń o dochodach oraz innych niezbędnych dokumentów wskazanych w załączniku nr 2.

2. Wnioski nieudokumentowane będą rozpatrywane dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów.

§14

1. Stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest na 10 miesięcy w roku (od października do lipca) z zastrzeżeniem ust.2-5.

2. W sytuacji wskazanej w § 13 ust. 2 stypendium przyznawane jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym brakujące dokumenty uzupełniono.

3. Student składający wniosek po terminie może uzyskać prawo do stypendium od następnego semestru, chyba że zwłoka wynikła z przyczyn niezawinionych przez studenta – wówczas stypendium może być przyznane od następnego miesiąca.

4. Studentowi, którego rodzina utraciła lub uzyskała dochody albo który uzyskał prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w trakcie roku akademickiego może być ustalone prawo do stypendium odpowiednio od miesiąca, w którym nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodów albo wystąpiła okoliczność uzasadniająca zwiększenie stypendium.

5. Jeśli dołączona do wniosku dokumentacja pozwala na ustalenie, że student nabędzie prawo do stypendium w późniejszym terminie, niż termin rozpoznania wniosku – stypendium przyznaje się od miesiąca, w którym student uzyska prawo do tego świadczenia.

III. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§15

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności.

3. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

4. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

5. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

6. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy - orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§16

1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 - 4 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres 10 miesięcy (październik - lipiec).

2. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

IV. Zapomogi

§17

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej.

3. Zapomoga może być przyznana także studentowi korzystającemu z urlopu.

4. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

5. Do sytuacji uzasadniających przyznanie zapomogi losowej zalicza się w szczególności:

1) ciężką i przewlekłą chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny,

2) śmierć najbliższego członka rodziny,

3) zakup sprzętu medycznego poprawiającego warunki życiowe studenta niepełnosprawnego,

4) urodzenie dziecka w rodzinie studenckiej lub przez studentkę samotną matkę,

5) nieszczęśliwy wypadek studenta,

6) kradzież, pożar, powódź.

V. Stypendium rektora dla najlepszych studentów

§18

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

1) uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem, z wyjątkiem zaliczenia z wychowania fizycznego, nie niższą niż 4,0 i do 30 września uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy wymagane do zaliczenia roku oraz złożył w regulaminowym terminie indeks w dziekanacie lub

2) ma osiągnięcia naukowe (czynny udział w konferencji naukowej, publikacja w czasopiśmie naukowym), artystyczne (laureat: konkursu, festiwalu, przeglądu artystycznego, autor dzieła artystycznego) lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (laureat igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostw: Świata, Europy, Polski, w tym akademickich) - potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lub dyplomem lub

3) jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów, co potwierdza odpowiednie zaświadczenie lub dyplom.

2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obliczoną przez studenta przy odpowiednio stosowanym przepisie § 36 Regulaminu studiów w WSSiP weryfikuje pracownik dziekanatu.

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przyznawane jest nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów.

4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 przyznawane jest studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

§19

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać do 10% studentów na każdym kierunku studiów. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita stosuje się zaokrąglenie matematyczne uzyskując liczbę całkowitą; jeżeli na kierunku studiów jest mniej niż 10 studentów, stypendium może być przyznane jednemu studentowi.

2. Przy przyznawaniu stypendiów rektora dla najlepszych studentów ustala się oddzielne listy rankingowe studentów z każdego kierunku spełniających wymagania wskazane w § 18.

3. Listy rankingowe studentów spełniających wymagania wskazane w § 18 ust. 1 pkt 2 i 3, sporządza się przypisując:

1) za osiągnięcia naukowe i laureatom olimpiad międzynarodowych - najwyższą średnią ocen, jaką uzyskali w danym roku akademickim studenci ubiegający się o stypendium za średnią ocen,

2) za osiągnięcia artystyczne, wyniki sportowe i laureatom olimpiad przedmiotowych - średnią ocen 4,0.

4. Stypendium przyznaje się studentom, którzy uzyskali kolejne najwyższe miejsca na wszystkich listach rankingowych.

5. Student powracający z urlopu długoterminowego otrzymuje stypendium za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia, uzyskane w roku akademickim poprzedzającym pójście na urlop. Okres otrzymywania takiego stypendium ulega skróceniu o okres pobierania go na danym roku studiów przed skorzystaniem z urlopu.

6. Studenci, którzy powtarzają semestr/rok studiów lub wznowili studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru, nie mają prawa do stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku powtarzanym lub wznowienia.

§20

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na okres 10 miesięcy (październik – lipiec). Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

2. Wypłata stypendium rektora dla najlepszych studentów zostaje wstrzymana w przypadku uzyskania przez studenta warunkowego wpisu na kolejny semestr – do czasu wypełnienia warunku.

3. Przywrócenie wypłaty świadczenia jest dokonywane na wniosek studenta.

V. Tryb wydawania decyzji przez komisje stypendialne

§21

1. Decyzje komisji stypendialnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ich członków.

2. W głosowaniu nie bierze udziału student, którego wniosek o świadczenie pomocy materialnej jest rozpatrywany.

3. Przewodniczący komisji stypendialnej kieruje pracami komisji, czuwa nad jednolitością przyznawania stypendiów oraz sprawnością jej pracy.

4. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządzany jest protokół.

5. Decyzje komisji stypendialnych wydawane są na piśmie i podpisywane przez przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka komisji.

6. Od niekorzystnej decyzji podjętej przez Komisję Stypendialną przysługuje prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem.

7. Rektor, w ramach nadzoru, uchyla niezgodne z przepisami zawartymi w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i niniejszym regulaminie decyzje komisji stypendialnych.

8. Świadczenia wypłacone na podstawie uchylonych decyzji nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 regulaminu.