Stypendia studenckie

Obywatele Ukrainy objęci Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Obywatele Ukrainy objęci ustawą będą mieli możliwość ubiegania się o stypendium socjalne (art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) i kredyt studencki (art. 98 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), przy czym ubieganie się o te świadczenia odbywać się będzie na podstawie dołączonego do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej. Obywatele Ukrainy objęci specustawą będą również mieli prawo ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na ogólnych zasadach obowiązujących w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studiujących cudzoziemców, z zastrzeżeniem, że w stosunku do nich zniesione będzie ograniczenie w zakresie liczby zapomóg (art. 92 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), które może przyznać uczelnia.

Obywatele Ukrainy studiujący od roku akademickiego 2019-2020

Studiujący obecnie obywatele Ukrainy, którzy podjęli kształcenie począwszy od roku akademickiego 2019-2020, nadal mogą korzystać ze świadczeń na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O stypendium socjalne oraz kredyt studencki mogą ubiegać się wyłącznie ci, którzy spełniają jednocześnie jeden z warunków określonych w art. 324 ust. 2 pkt 2-8. Należy zwrócić uwagę, że w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, obywatele tego kraju wnioskujący o stypendium socjalne lub zapomogę będą mieli trudności z udokumentowaniem sytuacji materialnej i życiowej na podstawie dokumentów wydawanych przez ukraińskie instytucje. Obowiązujące przepisy umożliwiają jednakże weryfikację sytuacji materialnej i życiowej studenta na podstawie innych dostępnych dowodów, w tym oświadczeń (art. 75 kpa). Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zarówno szczegółowy tryb i kryteria przyznawania świadczeń dla studentów, jak i sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta określa regulamin świadczeń dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim. Zasadne jest zatem przygotowanie w uczelniach rozwiązań umożliwiających przyznawanie stypendium socjalnego lub zapomogi na podstawie możliwych do uzyskania w obecnej sytuacji przez obywateli Ukrainy dokumentów, w tym oświadczeń. Obywateli Ukrainy, którzy podjęli kształcenie przed 1 października 2018 r. oraz w roku akademickim 2018-2019, obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Wobec powyższego dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa przysługuje cudzoziemcom, którzy podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym). Osoby, które podjęły studia na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na tzw. „warunkach dla cudzoziemców” (43 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) nie posiadają uprawnień do otrzymywania wsparcia finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy materialnej.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi